Общи условия на Велекс ИНК ООД

I. ДЕФИНИЦИИ


За целите на настоящите общи условия /ОУ/ използваните думи и изрази имат следното значение:

1. „Велекс ИНК” ООД е търговско дружество, регистрирано с ЕИК: No 040366742

2. „Клиент“ е всяко юридическо или физическо лице,което има с „Велекс ИНК” ООД сключен писмен договор или постигната неформална /устна/ договореност. Клиент е и лицето, в полза на което, „Велекс ИНК” ООД еиздало фактура или което ползва стоки или услуги на „Велекс ИНК” ООД.

3. „Услуги“ по смисъла на настоящите ОУ са: продажби на стоки и/или на услуги, които „Велекс ИНК” ООД предоставя на своите клиенти.

4. „Оферта“ е търговското предложение на “Велекс ИНК” ООД.

5. „Поръчка“ е заявка от клиент за доставка на стоки или услуги, вкл. заявка по телефон, по електронен път, факс или по друг начин.

6. „Договор“ е обективирана в писмена форма договореност между „Велекс ИНК” ООД и Клиента, в т.ч. писмено споразумение, фактура или друга писмена договореност.

7. „Предаване на стоката” е предоставяне на стоката в държане на Клиента.

8. „Явни недостатъци“ са тези, които при обикновен оглед могат да бъдат констатирани от страните и са видими с просто око.

9. „Скрити недостатъци“ са тези недостатъци, които не са видими с просто око и които се дължат на нарушение на материала или в процеса на производство на стоката, които водят до промяна в свойствата и характеристиките на стоката и препятстват употребата им по предназначение.

10. „Мостра“ е малко количество от дадена стока, което се представя като образец преди сключване на договора. На гърба на мострата са обозначeни харектеристики на материала и състав, условия за употреба и поддръжка.

11. „Разнотоние на текстила“ е отклонение с един или два нюанса в цвета на материала/текстила/, в сравнение с цвета на мострата.

12. „Интериорен текстил“ са платове и тъкани за пердета, дамаски, щори, завеси и аксесоари за декорация.


II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:


. Настоящите Общи условия са приложими и уреждат отношенията между „Велекс ИНК” ООД и Клиента, възникнали във връзка с предоставяни услуги от, ”Велекс ИНК” ООД.

2. При несъответствие между настоящите Общи условия и договореностите по конкретните договори, предимство имат конкретните уговорки между страните.

3. Всички договорености, които се отклоняват от настоящите общи условия трябва да са установени изрично и в писмена форма между ,”Велекс ИНК” ООД и Клиента.

4. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия е приложима действащата нормативна уредба.
1. Настоящите Общи условия са приложими и уреждат отношенията между “Велекс ИНК” ООД и Клиента, възникнали във връзка с предоставяни услуги от “Велекс ИНК” ООД .

2. При несъответствие между настоящите Общи условия и договореностите по конкретните договори, предимство имат конкретните уговорки между страните.

3. Всички договорености, които се отклоняват от настоящите общи условия трябва да са установени изрично и в писмена форма между „Велекс ИНК” ООД и Клиента.

4. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия е приложима действащата нормативна уредба.


III. ПОРЪЧКА:


1.Търговските отношения между Клиента и Велекс ИНК” ООД могат да възникнат по следните начини, а именно:
-посещение на клиента магазина на „Велекс ИНК” ООД и закупуване на определена стока;

-отправяне от Клиента на писмено или устно запитване до „Велекс ИНК” ООД относно дадена стока или предоставяне на услуга.

2. В резултат на отправено запитване, “Велекс ИНК” ООД предоставя оферта, която съдържа необходимата информация относно бъдещата сделка.

3. Офертата се смята за приета ако Клиентът писмено или с конклудентни действия извърши действия по нейното приемане, за каквито се считат: плащане на аванс, предприемане на действия във връзка с реализация на сделката; приемане на стоката или услугата, и други.

4.Стоката се съпровожда с данъчна фактура, стокова разписка или друг уговорен от страните документ. Техническите характеристики относно стоката се съдържат на гърба на мострата. „Велекс ИНК” ООД предоставя при поискване допълнителна информация относно характеристиките на стоката.


IV. ДОСТАВКИ:


1. ”Велекс ИНК” ООД предоставя стоката на Клиента по един от следните начини:

-в магазина си. Предаването на стоката в този случай се удостоверява с издаване и предоставяне на Клиента на касов бон за стойността на стоката;

-в складовата база на „Велекс ИНК” ООД . Предаването на стоката в този случай може да се удостовери с подписване от получателя на стоката на Стокова разписка или приемо-предавателен протокол, или фактура или друг писмен документ.

-чрез куриер. Предаването на стоката в този случай се удостоверява с куриерска товарителница или друг документ, издаден от куриера и доказващ предоставяне стоката на Клиента.

-чрез превозвач. Предаването на стоката в този случай се удостоверява с товарителница, или приемо-предавателен документ или друг писмен документ за предаване стоката на превозвача. Разноските по транспортирането на стоката са за сметка на Клиента, за чиято сметка е и разтоварната дейност.

2. Стоката се смята за предадена с предоставянето й от „„Велекс ИНК” ООД на превозвача или куриера, които следва да я доставят.

3. При забележки относно превоза или куриерската услуга, „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност.

4.”Велекс ИНК” ООД изпраща доставката чрез куриер на адреса, посочен от Клиента. Разходите относно куриерската пратка са за сметка на Клиента. Ако не е уговорено други, Клиентът трябва да заплати стойността на стоката, доставена му чрез куриер при получаване на стоката.

5. В случай, че Клиента не получи куриерската пратка за период от 20 дни от уговорената дата на доставката, пратката се връща на „Велекс ИНК” ООД . В този случай „Велекс ИНК” ООД има право да задържи платената част за стоката, както и да задържи стоката и да се разпорежда с нея като със своя. В този случай „Велекс ИНК” ООД има право да изиска от Клиента да му възстанови разходи по изпращане, съхранение и връщане на пратката.

6. Велекс ИНК” ООД не носи отговорност за неточно посочен от Клиента адрес за доставка.

7.”Велекс ИНК” ООД не носи отговорност ако Клиентът се е объркал при поръчване на стоката – по отношение на вид и количество стока, номер на артикул, разнотоние в сравнение с графичната мостра по интернет или в каталози, и други специфики. Допуснатата от Клиента грешка относно стоката не е основание за нейното връщане.

8.Стоката/услугата се смята за приета от Клиента, ако същата е получена от лице, което е заявило, че е натоварено да получи стоката и ако Клиентът не е посочил предварително и писмено друго лице, което да получи стоката.

9. „Велекс ИНК” ООД си запазва собствеността върху стоките до момента на тяхното пълно заплащане.

10. „Велекс ИНК” ООД има право едностранно да удължава уговорените срокове за доставка със 7 /седем/ работни дни, за което информира Клиента писмено.


V. УСЛУГИ:


V.1. Интериорен текстил:

А/Съдържанието, характеристиките, инструкции за употреба и другите данни относно материалите от категория интериорен текстил се съдържат на гърба на мострата за съответния текстил. При необходимост от повече информация Клиентът следва да поиска същата от „Велекс ИНК” ООД .

Б/Отговорност на Клиента е да се запознае с характеристиките на продукта, който купува; с неговото предназначение, както и с условията на употреба, поддръжка и други. „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност ако Клиентът не е взел точни размери; при неточно пресмятане на необходимото количество материал; при неправилно разкрояване/ изработка/употреба/ почистване, поддръжка и други на закупените продукти. “Велекс ИНК” ООД не носи отговорност при ползване на продукта в съчетание с други продукти/услуги, в тч. за избора на другите продукти, технологии на работа, почистване, употреба, съхранение и

други.

V.2. Изработка на изделия и предоставяне на други услуги:
А/ „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност за услугата почистване на интериорен текстил. Тази услуга се изпълнява от лица, осъществяващи дейност по химическо чистене, които отговорят за услугата.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИ НА СТРАНИТЕ:


1. „Велекс ИНК” ООД има следните права и задължения: 1.1.Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;
1.2. Да предаде продуктите на Клиента при условията на постигнатите договорености.
1.3. Да получи уговорената цена за продуктите и/или услугите съгласно уговорката с Клиента, но не по-късно от предоставяне на стоката/услугата.
1.4. При неизпълнение на задължения от страна на Клиента, „Велекс ИНК” ООД има право да предприема необходимите действия, в т.ч. да пристъпва към принудително съдебно събиране на дължимата сума, както и да получи обезщетение за забава в плащанията или в приемане на стоката/услугата.

2. Клиентът има следните права и задължения:
2.1. Да получи поръчаните продукти в установените срокове, но не по-късно от 7 дни от уведомяването му за готовността за доставка.
2.2.В случай, че доставката се извършва на адреса на Клиента, последният е задължен да приеме лично доставката или да осигури свой представител за приемане на доставката, както и за подписване на съответните документи за доставката.
2.3. Клиентът няма право да откаже да приеме стоката/услугата ако те отговарят на заявеното от него.
2.4. Клиентът има право да прави рекламации относно качеството или количеството на доставените му стоки условията и сроковете на настоящите ОУ. Клиентът се задължава да осъществява входящ контрол на получаваните стоки и да проучва на своя отговорност обявените от „Велекс ИНК” ООД или завода-производител свойства и характеристики на стоките. Клиентът носи отговорност за последващото влагане и преработка на стоките/продуктите. 2.5. Да заплати фактурираната сума или уговорено възнаграждение за продадените продукти съгласно настоящите ОУ. Ако друго не е уговорено писмено между страните, възнаграждението за поръчаната от Клиента стока/услуга е дължимо най-късно при предаване на стоката/услугата.

VII. ПЛАЩАНИЯ:


1. За заплащане на продажната цена от Клиента в полза на „Велекс ИНК” ООД са валидни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката, и/или в проформа-фактурата, и/или във фактурата, и/или в подписания договор.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ:


1. „Велекс ИНК” ООД отговаря ако продадените стоки имат недостатъци, които съществено влияят върху техните качества и годност за обичайна употреба.

2. Отговорността се определя по следния начин:
- При доставка на стока, негодна за ползване по предназначение, “Велекс ИНК” ООД се задължава да достави за своя сметка същата или еквивалентна стока, която да отговаря на установените изисквания за качество. Разходите по повторната доставка в този случай са за сметка на „Велекс ИНК” ООД .

- В случай, че доставената стока е с несъществени отклонения от изискванията за качество и може да се ползва по предназначение, тогава „Велекс ИНК” ООД прави отбив от цената, съответен на отклонените изисквания за качество.

3. Клиентът е длъжен при приемане на стоката да направи проверка относно количеството и качеството на приеманата стока. Евентуалните забележки относно видими несъответствия в количеството и/или в качеството на стоката трябва да се направят при нейното приемане и да се отразяват писмено от Клиента.

При липса на отразени писмени забележки от страна на Клиента при приемане на стоката, последващи рекламации в тази част, не се допускат.

4.Възражения относно скрити дефекти се допускат ако същите са направени в срок до 5 дни от тяхното откриване, но не по-късно от 2 месеца от тяхната доставка
4.1. Клиентът е длъжен да уведоми писмено „Велекс ИНК” ООД в указания в предходната точка срок за проявилите се скрити дефекти.

В рекламацията се посочват вида и количеството на стоката със скрити недостатъци; описание на установените недостатъци; снимков материал за онагледяване на проявилия се недостатък и други.

5.Не се допускат рекламации на продукти, които са вложени в употреба. Не се допуска рекламация на разкроена стока или изработени изделия. Стоката, предмет на рекламацията трябва да се съхранява от Клиента във вида и в състоянието, в което е закупена.

6. Отговорността на „Велекс ИНК” ООД е ограничена до получената от дружеството стойност на стоката. Максималната отговорност за вреди не може да надвишава стойността на закупената и платена на “Велекс ИНК” ООД стока/услуга.

7. „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност, когато Клиентът не спазва изискванията при работа или ползване на продукта.

8. „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност във връзка с вреди, възникнали поради неправилно ползване, съхранение, употреба или друга експлоатация на стоките.

9. „Велекс ИНК” ООД не отговаря пред Клиента, ако информацията в документите за покупките е неточна или невярна.

10. При изпълнение на поръчка за интериорен текстил, „Велекс ИНК” ООД не носи отговорност:
- при разнотоние в цвета на текстила в сравнение с мострата или илюстративния материал.

-при разкрояване или ползване по какъвто и да е друг начин на текстила.
- за възникнали вреди, в случай че е предупредил Клиента за неподходящ материал/основа или друг елемент и Клиентът не се е съобразил с това предупреждение.

„Велекс ИНК” ООД носи отговорност стоката да съответства на обявените на етикета или в съпровождащите документи характеристики.


IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. Велекс ИНК” ООД има право да променя едностранно
всички условия за доставка на стоките и каквато и да било

друга информация, публикувана на Сайта.

3. Страните по настоящия договор приемат, че цялата информация, станала им известна в срока на действие на облигационните отношение между тях, ще бъде разглеждана като конфиденциална и като такава не трябва да бъде разкривана, освен ако това не е необходимо за изпълнение на ангажиментите и за защита правата на страните. Конфиденциална информация по смисъла на настоящите общи условия представлява едно или повече от следните обстоятелства: пазарна информация, в т.ч. уговорени цени и отстъпки, разходи; уговорен кредитен лимит и обезпечения; срок на отложени плащания; схеми на работа; техническа, финансова или друга информация за „Велекс ИНК” ООД .

4. В случай, че Клиента наруши или стане причина за нарушаването на задължението за конфиденциалност, в това число ако наруши това задължение чрез наети от него лица, „Велекс ИНК” ООД има право едностранно да прекрати отношенията между тях като отправи писмено уведомление до другата страна.

5. Освен правото да развали договора, “Велекс ИНК” ООД може да иска обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи.

6. Настоящите Общи условия са валидни и уреждат отношенията между „Велекс ИНК” ООД и Клиента до тяхното окончателно уреждане.

Настоящите общи условия са одобрени и публикувани от „Велекс ИНК” ООД на 01.11.2021г. и са актулизирани на 01.10.2023 г.